sitelogo-rdr
vhstodvd

Australian Wrestling on

youtube   facebook 

1963

July 19, 1963 - Stadiums Ltd at Sydney Stadium in Sydney, New South Wales, Australia. John Durvekatis v Hajji Baba. Clem Lakis v Al Woods. Sheik Wadi Ayoub v Kangaroo Kennedy. Baron von Heczey v Con Papalazarou.